Inwestycje


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2021 r.

28 606 450
+5,45%
do roku 2020


Główne kierunki inwestycyjne Powiatu Pilskiego w 2021 r.

64% wydatków majątkowych Powiatu Pilskiego w 2021 r. skumulowane zostało w 3 obszarach: administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz transportu i łączności. W trakcie 2021 r. kwota planowanych wydatków znacząco zwiększyła się i finalnie poziom wykonanych wydatków majątkowych wyniósł 28.606.449,52 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikały głównie z wprowadzenia nowych zadań na infrastrukturę drogową, ustalenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Pile a także ustalenia wydatków majątkowych realizowanych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Ponadto do budżetu wprowadzono 4 nowe zadania inwestycyjne, które sfinansowane zostaną ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych przez powiat w 2021 r. w najważniejszych obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2021 r.


inwestycje w administrację publiczną


Koszt: 6.890.855,09 zł


Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego - zdjęcie nr 1
Zdjęcie przedstawia biały budynek z czerwonym dachem.
Zdjęcie przedstawia oświetlony budynek Starostwa Powiatowego w Pile.

Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Pile


Remont objął budynek główny (siedziba Starostwa Powiatowego) wraz z najmłodszym budynkiem, oddanym w 1991 r., w którym mieści się między innymi: Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zakres prac obejmował naprawę murów w zabytkowym głównym budynku Starostwa, odtworzenie i oczyszczenie cegieł, częściową wymianę okien, remont dachów, tarasów, łącznika między budynkami, drzwi wejściowych, nową elewację na wszystkich budynkach, wymianę instalacji grzewczej, elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych oraz zagospodarowanie terenu. Po remoncie wszystkie budynki zostały podświetlone, co podkreśliło ich walory estetyczne.

Remont był współfinansowany z preferencyjnej pożyczki JESSICA2 przeznaczonej na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej w ramach WRPO na lata 2014-2020. Efektem termomodernizacji będzie zmniejszenie zużycia energii zarówno cieplnej jak i elektrycznej, w blisko w 80 procentach.


Całkowity koszt: 8.851.554,89 zł

Wartość wykonania w 2021 r.: 6.163.615,62 zł

Pozostałe inwestycje w Administrację publiczną


Koszt: 727.239,47


 • zagospodarowanie terenu Starostwa Powiatowego w Pile wokół budynku - 252.545,00 zł;

 • rozbudowa monitoringu wizyjnego budynków Starostwa Powiatowego w Pile - wartość wykonania - 77.666,01 zł;

 • instalacja systemu kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych na III piętrze budynku A Starostwa Powiatowego w Pile - 93.480,00 zł;

 • wymiana skrzydeł drzwi wewnętrznych, biurowych na III piętrze budynku A Starostwa Powiatowego w Pile - 65.067,00 zł oraz wymiana drzwi zewnętrznych w budynku przy alei Wojska Polskiego 49B w Pile - 7.134,00 zł;

 • oraz zakup urządzeń i oprogramowania - 194.916,46 zł.


inwestycje w oświatę i wychowanie


Koszt: 2.507.985,71 zł


CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze Powiatu Pilskiego i regionu poprzez rozwój infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 • rozbudowa i przebudowa infrastruktury PCE w Pile,

 • zakup wyposażenia i doposażenia pracowni i pomieszczeń w PCE w Pile.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zakończenie inwestycji jest planowane na koniec 2022 r. Brak wykonania środków w 2021 r.

Całkowita wartość: 27.740.904,20 zł

Dofinansowanie z funduszy europejskich: 23.579.768,56 zł

Powiatowe ,,Centrum Innowacji Technologicznych" w Pile.
Zdjęcie przedstawia Władze Powiatu Pilskiego przy namiocie Powiat Pilski.


Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile


W ramach tego zadania w 2021 r. przeprowadzono prace wykończeniowe wewnątrz budynku Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej Centrum „ISKRA” przy ul. Kilińskiego w Pile.

Przeprowadzono prace remontowe parteru budynku i pomieszczeń sanitarnych, prace wykończeniowe schodów, podestu sali widowiskowej, montaż barierek, roboty malarskie, renowację i wymianę stolarki drzwiowej, montaż instalacji centralnego ogrzewania, instalacji hydrantowej, instalacji wentylacji mechanicznej, wykonano instalację oświetlenia, instalację odgromową, instalację centrali oddymiającej klatek schodowych, wykonano montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, odtworzono chodniki.

W ramach projektu przywrócony został historyczny wygląd elewacji. Na swoje miejsce wróciły m.in. fasadowe okna, które zostały zamurowane po wojnie oraz rozeta zegara. Zostały także odtworzone schody wejściowe w swoim pierwotnym kształcie oraz środkowa część drzwi wejściowych. W środku wykonano kapitalny remont sali widowiskowej, która po przebudowie mieści ok. 200 miejsc i jest dostosowana - podobnie jak cały budynek- do potrzeb osób niepełnosprawnych. Utworzone są salki tematyczne na potrzeby zajęć edukacyjnych i popularyzujących naukę.

W ramach zadania w latach 2017 - 2018 przeprowadzono prace modernizacyjne na stadionie przy ul. Okrzei. Docelowo będzie to miejsce integracji społeczeństwa, gdzie realizowane będą inicjatywy o charakterze społeczno-kulturalno-naukowym.

Całkowity koszt: 9.605.436,15

Wartość wykonania: 2.047.166,69


Eko-edukacja w Powiecie Pilskim - etap II

W ramach II etapu projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” przy budynku Starostwa Powiatowego w Pile rozbudowana została istniejąca ścieżka edukacyjna. Doposażona została w nowoczesne gabloty solarne z planszami dotyczącymi m.in. ochrony przyrody, wiatę edukacyjną, ławki i pulpity edukacyjne oraz edukacyjne gry plenerowe. W ramach projektu utworzono również Ścieżki edukacyjne przy:

 • Zespole Szkół Technicznych przy ul. Ceglanej w Pile,

 • Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej mieszczącym się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile,

 • Zespole Szkół Budowlanych w Pile oraz utworzono Punkt Edukacji Ekologicznej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Pile.

Całkowity koszt: 499.314,81 zł

Wartość wykonania w roku 2021: 342.533,85 zł


WIEDZA BEZ OGRANICZEŃ - DOSTĘPNA CAŁODOBOWO TERENOWA STACJA EKOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PILSKIEGO


W ramach edukacji ekologicznej utworzono całodobową terenową stację ekologiczną dla mieszkańców Powiatu Pilskiego. Jest to ścieżka ekologiczna wyposażona w 5 gablot solarnych, w edukacyjną architekturę: wiatę, ławki, pulpity edukacyjne, zegar fenologiczny (obrazujący tajemnice zjawisk zachodzących w przyrodzie na przestrzeni pór roku) oraz edukacyjną grę terenową.

Przedsięwzięcie służyć będzie nie tylko dzieciom i młodzieży, które będą tu odbywały lekcje terenowe pod opieką nauczyciela z Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile, ale będzie też otwarte na grupy obecnie dyskryminowane w obszarze miejskim (niepełnosprawnych, seniorów i matki z małymi dziećmi) oferując nowoczesną formę edukacji połączoną z wypoczynkiem.

Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosła 86.869,80 zł,


Całkowita wartość projektu: 144.783,00


ZIELONA ENERGIA"" - KAMPANIA EDUKACYJNA PODNOSZĄCA ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ MIESZKAŃCÓW POWIATU PILSKIEGO


W ramach projektu zakupiono 4 ławostoły solarne o wartości 40.400 zł przeznaczone do ładowania urządzeń mobilnych dla 4 szkół Powiatu Pilskiego:

   • Zespołu Szkół Budowlanych w Pile,

   • Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,

   • Zespołu Szkół w Łobżenicy,

   • I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile przy którym działa Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile.

Zdjęcie przedstawia ławeczki i stolik z pulpitem edukacyjnym.
Zdjęcie przedstawia gabloty solarne.
Zdjęcie przedstawia dzieci przy koszu z napisem Plastik.


Szkoły podstawowe specjalne

 • Laboratoria Przyszłości:

   • rozwijanie szkolnej infrastruktury w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile - 60.000 zł;

   • rozwijanie szkolnej infrastruktury w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy - 30.000 zł;

   • rozwijanie szkolnej infrastruktury w Zespole Szkół w Łobżenicy - 30.000 zł.


Technika

 • wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły Zespołu Szkół Budowlanych w Pile - 51.906 zł;

 • wykonanie nawierzchni przejścia łączącego budynek szkoły z budynkiem hali widowiskowo-sportowej oraz drogi prowadzącej wzdłuż budynku szkoły do ul. Świętego Jana Bosko (dokumentacja) - 9.840 zł;

 • modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Budowlanych w Pile - 33.035,03 zł;

 • wymiana chodnika przy Zespole Szkół Technicznych w Pile - 15.620 zł.


Pozostałe działania

 • adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie wirtualnej strzelnicy w ramach projektu ”Strzelnica w Powiecie Pilskim 2021” - 89.713 zł;

 • projekt windy dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile - (dokumentacja) - 19.434 zł.


inwestycje w infrastrukturę drogową


Koszt: 4.711.569,56 zł

Przebudowa dróg:

 • Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych powiatu pilskiego – 1.972.801,75 zł;

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w miejscowości Krzewina - oprócz modernizacji jezdni, przebudowano i oznakowano przejście dla pieszych - zostało oświetlone lampami LED i wyposażone w ostrzegawczy pulsator - działanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. - wartość wykonania - 903.734,14 zł;

 • Nakładki bitumiczne (droga powiatowa 1205P na odcinku Trzeboń – Liszkowo) – 486.430,12 zł (wydatek niewygasający z upływem roku 2021).

Chodniki i przejścia dla pieszych:

 • Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1184P - ul. Św. Walentego w m. Wysoka - wartość wykonania - 48.585,00 zł;

 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy - Gleszczonek - IV etap - wartość wykonania - 171.815,01 zł;

 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1038P - ul. Złotowska w m. Łobżenica - 219.816,56 zł;

 • Modernizacja 6 przejść dla pieszych usytuowanych w ciągu dróg powiatowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. - 289.050,00 zł (wydatek niewygasający z upływem roku 2021);

Dokumentacje i projekty:

 • Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych – 369.004,30 zł.

 • Wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy obiektu mostowego na rzecz Lubcza położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo” - wartość wykonania - 59.040,00 zł (wydatek niewygasający z upływem roku 2021);

 • Wykonanie projektu budowalnego dla przebudowy dróg powiatowych nr 1205P i 1191P na odcinku Łobżenica - Rudna, stanowiących ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego - część druga zamówienia” - wartość wykonania - 164.820,00 zł (wydatek niewygasający z upływem roku 2021).

Od 2019 r. do 2021 r. Powiat Pilski na inwestycje drogowe pozyskał 18,7 mln zł z programów rządowych, wartość inwestycji to ponad 23,4 mln zł.


Zdjęcie przedstawia chodnik z kostki brukowej.

Chodnik - ul. Złotowska, Łobżenica

Zdjęcie przedstawia jezdnię.

Droga - Krzewina


inwestycje w bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową


Koszt: 6.607.659,94


Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile


Zakończył się III etap inwestycji budowlanej realizowanej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Całość inwestycji polega na budowie nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 1 w Pile oraz gruntowniej modernizacji istniejącego budynku komendy. W trakcie tegorocznego etapu najpierw stanęła cała bryła nowego budynku, następnie wewnątrz powstały instalacje sanitarne oraz elektryczne. Obiekt wyposażono w ślusarkę okienną oraz częściowo drzwiową. W całym budynku otynkowano ściany, a w garażach wykonano posadzki.

Na III etap inwestycji przeznaczono kwotę w wysokości 6 mln zł. Pieniądze w całości pochodziły z budżetu państwa w ramach „Programu modernizacji służb mundurowych”. Wszyscy strażacy w Pile czekają na kolejny etap programu modernizacji, który pozwoli na dokończenie budowy i rychłe otwarcie długo wyczekiwanej strażnicy.

Wartość wykonania: 6.000.000,00 zł

Zdjęcie przedstawia budynek OSP w Pile.

Ponadto w obszarze bezpieczeństwa w 2021 r. poniesiono następujące wydatki inwestycyjne:

 • dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile (środki z RFIL) - 400.000 zł;

 • dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych - budynek jednorodzinny dla KP PSP w Pile - 57.810 zł;

 • wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Posterunków Policji w Ujściu, Szydłowie, Łobżenicy i Kaczorach - 69.949,94 zł;

 • wpłata na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na

   • dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych - dom jednorodzinny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile - 6.500,00 zł;

   • dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile - 16.700,00 zł;

 • pomoc finansowa dla Gminy Łobżenica na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Łobżenicy - 30.000,00 zł;

 • pomoc finansowa dla Gminy Ujście na dofinansowanie zakupu nożyc akumulatorowych dla OSP w Nowej Wsi Ujskiej - 10.000,00 zł;

 • zakup mobilnego agregatu prądotwórczego - 159.887,70 zł.


inwestycje w ochronę zdrowia


Koszt: 3.265.635,63 zł


W obszarze ochrony zdrowia w 2021 r. zrealizowano następujące zadania:

 • dostosowanie pomieszczeń do gabinetu stomatologicznego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile - wartość wykonania - 344.939,86 zł;

 • opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby utworzenia „Powiatowego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile - wartość wykonania - 43.050,00 zł;

 • dotacje celowe dla Szpitala Specjalistycznego w Pile

   • na realizację zadania „Zakup zestawu do neuronawigacji oraz mikroskopu operacyjnego dla oddziałów Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica” - 1.950.000,00 zł;

   • na dofinansowanie zadania „Modernizacja Oddziału Chemioterapii” - 545.000,00 zł;

   • na realizację zadania „Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica wraz z wyposażeniem” - 361.762,07 zł.


inwestycje w sport i kulturę


Koszt: 2.680.267,11 zł


Hala przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego

Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile kontynuowano prace wykończeniowe związane z budową hali; zakupiono wyposażenie, powstało zaplecze socjalne, szatnie, prysznice, toalety, powstały drogi dojazdowe, parkingi, posadzona została zieleń i wykonano oświetlenie zewnętrzne, założono szlabany.

Wykonanie wydatków w 2021 r.: 2.680.267,11 zł


Zdjęcie przedstawia białą halę.
Sala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile - zdjęcie nr 6
Sala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile - zdjęcie nr 1
Sala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile - zdjęcie nr 2
Sala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile - zdjęcie nr 3


Wybrane pozostałe inwestycje

Przebudowa obiektów w Nieżychowie i obiektów towarzyszących


Inwestycja obejmuje przebudowę obiektów w Nieżychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz z dostosowaniem budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na działanie uzyskano dofinansowanie w wysokości 4 mln zł.

W 2021 r. wykonano wstępną koncepcję utworzenia jednostki i wykonano inwentaryzację, kopię mapy zasadniczej i przyłącze kanalizacyjne.


Wartość wykonania: 26.675,50 zł

Ponadto w 2021 r. zrealizowano:

 • adaptację pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile - 214.885.01 zł;

 • przystosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia na potrzeby kierunku "Fotografia i multimedia" w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile - 288.153,10 zł;

 • zakup ekranu projekcyjnego, sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego do sali widowiskowej przy ul. Kilińskiego - 287.832,80 zł (Młodzieżowy Dom Kultury w Pile);

 • zakup sprzętu nagłośnieniowego do sali widowiskowej i stadionu przy ul. Okrzei - 197.661 zł (Młodzieżowy Dom Kultury w Pile).