BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2021 r.

215 045 002

+4,00%

do roku 2020Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

1 604

+5,09%

do roku 2020


1 476

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

128

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

216

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

23

Dochody unijne
na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Powiatu Pilskiego w 2021 r. była subwencja ogólna z budżetu państwa, którą wykonano w wysokości 90,9 mln zł. W ogóle uzyskanych dochodów budżetowych subwencja stanowiła 42,27%. Drugim najważniejszym źródłem dochodów powiatu były wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które wykonano na poziomie niemal 37,4 mln zł. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na poziomie wyższym o prawie 3,1 mln zł. Trzecim najważniejszym źródłem dochodów powiatu w 2021 r. były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (18,8 mln zł). Łącznie trzy ww. źródła dochodów zapewniły 68,41% wpływów do budżetu powiatu.


10 głównych źródeł dochodów Powiatu Pilskiego w 2021 r.Dochody Powiatu Pilskiego w 2021 r.


Struktura dochodów Powiatu Pilskiego w 2021 r.dotacje i środki zewnętrzne pozyskane z budżetu ue

3 055 357

-79,21%

do roku 2020


Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Powiatu Pilskiego odgrywały uzyskane w 2021 r. środki zewnętrzne z budżetu środków europejskich. W 2021 r. łączna wartość uzyskanych dotacji unijnych wyniosła 3.055.356,75 zł z czego 2.632.303,46 zł dotyczyło realizacji zadań o charakterze bieżącym zaś 423.053,29 zł realizacji zadań o charakterze majątkowym. Na kwotę zrealizowanych w 2021 r. dochodów złożyły się środki:

 • uzyskane na realizację zadań bieżących:

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” - 38.250,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pilskiego” - 340.654,29 zł (z kwoty tej 306.806,61 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 33.847,68 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” - 393.543,20 zł (z kwoty tej 352.117,60 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 41.425,60 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Mali odkrywcy” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 87.246,31 zł (z kwoty tej 78.075,57 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 9.170,74 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów z EFRR na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” realizowany przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile - 10.058,71 zł,

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów z EFRR na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II” realizowany przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile - 79.377,69 zł,

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Teatralna stawia na zawodowców” realizowany przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 200.000,00 zł (z kwoty tej 188.951,20 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 11.048,43 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 200.000,00 zł (z kwoty tej 189.068,04 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 10.931,96 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Moja przyszłość moim celem” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 50.000,00 zł (z kwoty tej 47.231,24 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 2.768,76 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na projekt pn.: ERASMUS+ „Praktyki w Portugalii szasną na dobry start nowym wyzwaniem dla logistyków” - 152.823,26 zł.

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w Powiecie Pilskim” - 985.000,00 zł (z kwoty tej 830.158,00 zł stanowią środki z UE, a 154.842,00 zł środki z budżetu krajowego),

  • przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Edukacja ku niezależności” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - 95.350,00 zł (z kwoty tej 90.360,38 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 4.989,62 zł środki z budżetu krajowego).

 • uzyskane na realizację zadań majątkowych:

  • przekazane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II” - 205.313,00 zł,

  • przekazane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne Powiatu Pilskiego - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” - 217.740,29 zł (z kwoty tej 192.123,79 zł stanowiły środki z EFRR, a 25.616,50 zł środki z budżetu państwa).

Dodatkowo powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4.400.000,00 zł. Z dofinansowania zrealizowano lub planuje się zrealizować następujące inwestycje:

 • Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica wraz z wyposażeniem - dofinansowanie 4.000.000,00;

 • Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile- dofinansowanie 400.000,00.


WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

211 731 015

+3,57%

do roku 2020Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

1 579

+4,65%

do roku 2020


1 366

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

213

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

9 100 422

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

6 773 402

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W ramach zrealizowanych wydatków w 2021 r. Powiat Pilski najwięcej środków przeznaczał na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Uwzględniając wydatki poniesione w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, ogół wydatków oświatowych wyniósł niemal 95,6 mln zł. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków powiatu wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości powiatów w Polsce. Drugim najważniejszym obszarem funkcjonowania powiatu pod kątem wydatków było utrzymanie administracji, które pochłonęło prawie 26,4 mln zł, co stanowiło ponad 12% wydatków budżetowych powiatu. Istotna była również pomoc społeczna i wsparcie rodziny, obszar wiążący się w głównej mierze z wypłatą świadczeń rodzinom zastępczym i utrzymaniem 5 domów pomocy społecznej. W 2021 r. zrealizowano wydatki na poziomie 43,4 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, 855 - Rodzina). Znaczące środki powiat wydatkował również w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz transportu i łączności, co wiązało się z realizowanymi przez powiat zadaniami inwestycyjnymi.

Główne kierunki wydatków Powiatu Pilskiego w 2021 r.


ZADŁUŻENIEZadłużenie powiatu NA KONIEC 2021 r.

58 311 196

+9,97%

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

435

+11,12%

do roku 2020


3 313 987

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

14 707 685

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

27,12 %

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

13 252

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Powiatu Pilskiego na koniec 2021 r. wyniosło ponad 58 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia wzrosła o niemal 10%. Wzrost zadłużenia powiatu jest wynikiem wysokiej aktywności inwestycyjnej (z uwagi na ograniczone możliwości generowania dochodów własnych, w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych zaciągnięto nowe zobowiązanie, które również stanowi wkład własny do realizowanych inwestycji z dofinansowaniem). Poziom wygenerowanej w 2021 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


Kształt WPF Powiatu Pilskiego wg ostatniej zmiany podjętej w 2021 r.