DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 roku

134 075-1,03%

do roku 2020

Źródło danych: GUS


1 250

Zameldowania na

pobyt stały

1 636

Wymeldowania

pobytu stałego

1 260

Liczba

urodzeń

2 186

Liczba

zgonówWedług danych GUS liczba ludności Powiatu Pilskiego w 2021 r. wynosiła 134.075 osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba ludności zmniejszyła się o 1,03%. Spadek ten, spowodowany był przewagą liczby osób dokonujących wymeldowania pobytu stałego nad osobami meldującymi się na pobyt stały. Znaczenie miała również przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Wskazać należy, że Powiat Pilski boryka się z problem zmniejszającej się liczby ludności od kilku lat, co potwierdzają dane zawarte na wykresie. Sytuacja w Powiecie Pilskim nie odbiega jednak w tym zakresie od trendów krajowych, czy europejskich.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat