EGZAMINY w roku szkolnym 2020/2021


EGZAMIN MATURALNY86,47%

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego ogółem w roku szkolnym 2020/2021

98,65%

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021

85,98%

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego z matematyki w roku szkolnym 2020/2021

97,21%

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego z języka angielskiego w roku szkolnym 2020/2021

100,00%

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w roku szkolnym 2020/2021

100,00%

Średnia zdawalność egzaminu maturalnego z języka francuskiego w roku szkolnym 2020/2021


Egzamin maturalny - ogółem

Egzamin maturalny - język polski

Egzamin maturalny - matematyka

Egzamin maturalny - język obcy nowożytny

Niektóre uwagi i wnioski szkół wynikające z analizy egzaminów maturalnych oraz podjęte działania w celu ich poprawy:

 • systematyczne przeprowadzanie analiz wyników egzaminów maturalnych (analiza ilościowa i jakościowa);

 • przygotowywanie uczniów poprzez omawianie przykładowych zestawów maturalnych;

 • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, szczególnie umiejętność rozumienia poleceń, przetwarzania odczytanych z tekstów informacji i ich poprawnego interpretowania i wykorzystania oraz weryfikacja uzyskanego wyniku rozwiązanego zadania;

 • zwiększanie ilości ćwiczeń praktycznie wykorzystujących poznane struktury leksykalno-gramatyczne, adekwatnie do ich funkcji w zadaniach egzaminacyjnych;

 • organizowanie zajęć dla uczniów z przedmiotów maturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwiazywania zadań zamkniętych i otwartych (zwiększanie ilość rozwiazywania zadań otwartych), analizowanie i poszukiwanie metod rozwiązania zadania, eliminowanie odpowiedzi błędnych, wykonywanie obliczeń na kalkulatorze w celu unikania błędów rachunkowych;

 • przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu oraz próbnych egzaminów maturalnych w szkołach (egzamin wewnętrzny ustny i pisemny) zarówno z języka polskiego, jak i matematyki;

 • obligowanie nauczycieli do wymiany informacji i doświadczeń;

 • przeprowadzanie obserwacji zajęć poszczególnych nauczycieli pod kątem metod i form pracy (prowadzenie lekcji otwartych).EGZAMIN zawodowy934

Liczba osób przystępujących do egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2020/2021

725

Liczba zdanych egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2020/2021

72,45%

Średnia zdawalność egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2020/2021


Egzamin zawodowy - klasy I-III technikum

Egzamin zawodowy - klasy IV technikum i branżowe szkoły I stopnia

Niektóre uwagi i rekomendacje szkół wynikające z analizy egzaminów zawodowych:

 • powtarzać w sposób permanentny materiał nauczania;

 • przeprowadzać testy działowe, analizować je i utrwalać zagadnienia trudne;

 • sukcesywnie rozwiązywać testy, korzystając z bazy testów egzaminacyjnych on-line;

 • zwiększać liczbę ćwiczeń kształcących umiejętności, które na egzaminie wypadły najsłabiej;

 • zwracać uwagę uczniom na uważne czytanie treści każdego zadania i polecenia egzaminacyjnego;

 • monitorować przyrost wiedzy poprzez testy diagnozujące z przedmiotów zawodowych;

 • kształcić umiejętności pracy z arkuszami egzaminacyjnymi, zwracając uwagę na szczegóły zawarte w treści zadań, które jako drobne błędy obniżają łączną punktację na egzaminie np.: nr dokumentu, pełna nazwa nadawcy/odbiorcy, daty wystawienia dokumentów itp.;

 • kontynuować prowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych i wyrównawczych;

 • zwiększyć liczbę godzin na zagadnienia często pojawiające się na egzaminach;

 • przeanalizować wpływ kształcenia zdalnego na osiągane przez uczniów wyniki.