SYSTEM OŚWIATOWY POWIATU


Jednym z najważniejszych zadań prowadzonych przez Powiat Pilski jest rozwój oświaty w celu zapewnienia młodzieży możliwości do indywidualnego rozwijania się, motywowania do dalszego pogłębiania wiedzy i dokonywania właściwych wyborów w przyszłości. Głównym dokumentem, w ramach którego realizowano powyższe cele w 2021 r. jest Strategia Rozwoju Oświaty Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027.

Szczegółowe informacje dotyczące strategii znajdują się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2021 R.W 2021 r. Powiat Pilski prowadził 10 szkół ponadpodstawowych oraz 5 placówek oświatowych i szkół specjalnych.


Szkoły ponadpodstawowe:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile;

 • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile;

 • Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile;

 • Zespół Szkół Technicznych w Pile;

 • Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile;

 • Zespół Szkół Budowlanych w Pile;

 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile;

 • Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile;

 • Zespół Szkół w Łobżenicy;

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.


Placówki oświatowe i szkoły specjalne:

 • Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile;

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile;

 • Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy;

 • Młodzieżowy Dom Kultury "Iskra" w Pile;

 • Powiatowe Centrum Edukacji w Pile.


771,34

Liczba etatów ogółem pracowników zatrudnionych roku szkolnym 2020/2021

566,10

Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w roku szkolnym 2020/2021

205,24

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w roku szkolnym 2020/2021

Zatrudnienie kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski odnotowano zatrudnienie na poziomie 566,10 etatów wśród kadry pedagogicznej oraz 205,24 etatów wśród kadry administracji i obsługi. Oznacza to spadek zatrudnienia o odpowiednio 4,18 i 9,45 etatów w stosunku do roku szkolnego 2019/2020. Łączne zatrudnienie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski w roku szkolnym 2020/2021 wyniosło 771,34 etatów.


Struktura kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021 wg stopnia awansu zawodowego


Struktura kadry nauczycielskiej w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 wg stopnia awansu zawodowego


5 433

Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021

23,93

Średnia liczebność oddziałów w roku szkolnym 2020/2021

10,35

Liczba uczniów na etat nauczycielski w roku szkolnym 2020/2021


2,31

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w roku szkolnym 2020/2021

Stan organizacyjny szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 do szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pilski uczęszczało 5.433 uczniów w 227 oddziałach. Oznacza to, że średnia liczebność oddziału wyniosła 23,93. Średnia liczba uczniów na etat nauczycielski we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych wynosiła 10,35, natomiast średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział 2,31. Najniższa liczba uczniów na etat przypadała w szkołach i placówkach zajmujących się edukacją specjalną. Również w tych jednostkach, odwrotnie proporcjonalnie do poprzedniego wskaźnika, odnotowano najwyższą liczbę etatów nauczycielskich na oddział.DZIAŁANIA NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMIW Powiecie Pilskim prowadzone jest kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Odbywa się ono w szkołach i placówkach specjalnie do tego celu powołanych, jak i szkołach masowych. Kształcenie uczniów odbywa się w szkołach specjalnych - w szkole podstawowej, w szkole przysposabiającej do pracy oraz branżowej szkole I stopnia.


W szkołach prowadzonych przez Powiat Pilski realizowane jest indywidualne nauczanie. Podstawą do wydania orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania jest stan zdrowia ucznia znacznie utrudniający lub uniemożliwiający mu uczęszczanie do szkoły. W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pilski stworzone są również warunki kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zdiagnozowany u nich różny stopień niepełnosprawności.


Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile

W Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile prowadzono działania diagnostyczne w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, a także działania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


W roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzono 3.649 badań diagnostycznych:

 • 1.184 diagnozy pedagogiczne;

 • 1.346 diagnoz psychologicznych;

 • 851 diagnoz logopedycznych;

 • 110 diagnoz zawodoznawczych;

 • 93 integracji sensorycznych;

 • 41 badań przesiewowych logopedycznych;

 • 24 badania przesiewowe pedagogiczne.


W roku szkolnym 2020/2021 wydano 1.287 dokumentów:

 • 422 orzeczenia;

 • 58 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;

 • 651 opinii;

 • 156 informacji o badaniu.


W Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzono działalność terapeutyczną, która obejmowała następujące zakresy:

 • indywidualna terapia pedagogiczna;

 • indywidualna terapia logopedyczna;

 • indywidualna terapia psychologiczna/psychoterapia;

 • zajęcia związane z trudnościami adaptacyjnymi;

 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego działa: szkoła podstawowa specjalna i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Odrębną formą w placówce są zajęcia specjalistyczne wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.


Zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ośrodek dba o wszechstronny rozwój ucznia, stwarza warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego wychowanków poprzez różnego rodzaju zajęcia o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym. Nauczyciele, wychowawcy posiadają niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć o różnym charakterze.


Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, rewalidacyjnymi w Ośrodku realizowane są zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

 • gimnastyka korekcyjna;

 • zajęcia logopedyczne;

 • terapia psychologiczna;

 • terapia pedagogiczna;

 • integracja sensoryczna;

 • zajęcia terapeutyczne doskonalące motorykę małą i dużą, metodą Tomatisa, EEG Biofeedback;

muzykoterapia;

 • socjoterapia;

 • tyfloterapia;

 • surdoterapia;

 • kynoterapia.


W roku szkolnym 2020/2021 z uwagi na COVID-19 wszystkie zajęcia w ośrodku odbywały się stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W ośrodku systematycznie wdrażane są projekty edukacyjne oraz innowacje pedagogiczne, tj.:

 • "Dobrze jemy ze szkołą na widelcu” - poprzez zajęcia praktyczne i edukacyjne uczniowie poznawali zasady zdrowego odżywiania;

 • "Lekcja Enter” - uczniowie rozwijali kompetencje cyfrowe, uczyli się jak odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii informatycznych;

 • Pilotażowy program MEiN dotyczący wykorzystania gier komputerowych i wideo w edukacji - uczniowie rozwijali kompetencje cyfrowe w zakresie programowania, bezpiecznego, efektywnego i odpowiedzialnego korzystania z gier komputerowych i wideo;

 • Ogólnopolska akcja MEiN "Razem na święta” w ramach której uczniowie przyswajali wiedzę dotyczącą tradycji, zwyczajów bożonarodzeniowych - uczniowie wykonywali kartki świąteczne, uczyli się piec pierniki oraz przygotowywali Wigilie w klasach i grupach internackich;

 • Międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa "Czytam z klasą lekturki spod chmurki”;

 • Ogólnopolski projekt edukacyjny promujący ekologię "Działaj z IPETEM”;

 • Projekt edukacyjny dla klas przysposabiających do pracy "Edukacja ku Niezależności”;

 • Projekt "Mali odkrywcy”;

 • Projekt "Za życiem” - zajęcia terapeutyczne dla dzieci realizujących zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka;

 • Projekt edukacyjny "Kartka świąteczna” przy współudziale uczniów ze szkoły specjalnej w Stargardzie;

 • Projekt E-Twinning "Podróżowanie w sieci” organizowany we współpracy ze szkołą specjalną w Stargardzie;

 • Innowacja pedagogiczna "Mały człowiek w wielkim mieście”;

 • Wirtualny Dzień Języków Obcych;

 • Udział uczniów w konkursie historyczno-marynistycznym ARMADA 2020;

 • Programy autorskie: "Żyj uważniej. Ruch. Radość. Rozwój", "Jem tak jak ty", "Stop otyłości dzieci", "Przychodzi do nas pies" - program z zakresu kynoterapii, Program operacyjny "Polska Cyfrowa";

 • Akcje o zasięgu światowym i krajowym: Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, Międzynarodowy Dzień Kropki, Światowy Dzień Restytucji, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Międzynarodowy Tydzień Kodowania, Europejski Dzień Języków Obcych, Dzień Bezpieczeństwa w Internecie, Światowy Dzień Baterii - udział w EKOkampanii, Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, Europejski Dzień Logopedy, Dzień Liczby Pi, Międzynarodowy konkurs matematyczny Kangurek, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Światowy Dzień Ziemi, Dzień nowych technologii "Tableciaki”, Spektakl teatralny "Teatr słowem, ruchem, gestem” grupy Pilski Teatr Tańca, organizacja i udział w Międzynarodowej konferencji w ramach Erasmus, szkolny turniej bowlingowy, Światowy Dzień Kosmosu.


Wychowankowie w roku szkolnym 2020/2021 mieli możliwość skorzystania z różnych kół zainteresowań i udziału w zajęciach między innymi:

 • Klub Wczesnego Entuzjasty Zwierząt;

 • Szkolne Koło Tropicieli;

 • Klub Młodego Odkrywcy;

 • Pilski Teatr Tańca.


Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile zapewniono zajęcia rewalidacyjne zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagognicznych oraz na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

W czasie zajęć rewalidacyjnych koncentrowano się również nad:

 • procesami poznawczymi;

 • adaptacją w grupie rówieśniczej;

 • komunikacją werbalną i niewerbalną;

 • treningiem umiejętności społecznych;

 • umiejętnościami radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

 • doskonaleniem technik szkolnych szczególnie pod kątem rozwijania umiejętności zawodowych;

 • podwyższeniem możliwości uczniów z opanowaniem programu szkolnego.


W szkole przygotowywano młodzież do pracy - do pełnienia roli pracownika - prowadzone były zajęcia ukierunkowane na prace przygotowujące ucznia do dorosłości:

 • organizowano zajęcia związane z planowaniem kariery zawodowej z doradcą zawodowym;

 • młodzież odbywała zajęcia praktyczne w zakładach gastronomicznych typu zamkniętego i otwartego ucząc się wybranego zawodu, oraz nawiązując właściwe relacje z pracodawcami;

 • prowadzono zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy przez swoją niepełnosprawność mają duże trudności edukacyjne;

 • organizowano spotkania ze specjalistami dla uczniów niepełnosprawnych;

 • w ramach integracji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem szkolnym oraz lokalnym odbywały się między innymi takie przedsięwzięcia jak:

- spotkania klasowe,

- wyjścia integracyjne,

- imprezy szkolne,

- udział w akcjach ogólnoszkolnych,

- prezentowanie umiejętności uczniów w różnych formach artystycznych oraz sportowych

(Konkurs Umiejętności Kulinarnych, reprezentowanie szkoły w Mistrzostwach Powiatu

Pilskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych).


Ze względu na okres pandemii wiele działań było prowadzonych on-line. Podczas nauczania zdalnego nauczyciele zwracali szczególną uwagę na potrzeby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.


Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy został utworzony na mocy uchwały nr VII.52.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 kwietnia 2019 r. i rozpoczął swoją działalność w dniu 01.09.2019 r. W jego skład wchodzą:

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy;

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kijaszkowie.


W roku szkolnym 2020/2021 działania Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy ukierunkowane były na:

 • dostosowanie kierunków kształcenia młodzieży do potrzeb rynku pracy;

 • stałe monitorowanie i analizę rynku pracy;

 • stałe monitorowanie zapotrzebowania na poszczególne kierunki nauczania w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie;

 • analizowanie zmian na rynku pracy.


Wychowankowie Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy aktywnie uczestniczyli w pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych:

 • kółko turystyczno-krajoznawcze;

 • sekcje sportowe;

 • kółko muzyczno-teatralne;

 • kółko plastyczne;

 • kółko kulinarne;

 • kółko przyrodnicze;

 • kółko kajakowe;

 • terapia psychologiczna;

 • zajęcia z psychoterapeutą uzależnień;

 • wolontariat w schronisku dla zwierząt w Gołańczy;

 • doradztwo zawodowe - uczniowie 7 klasy szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia;

 • zajęcia profilaktyczne - wszyscy wychowankowie.

W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy były organizowane imprezy i inicjatywy wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy:

 • Organizacja spływów kajakowych;

 • Wolontariat w schronisku dla zwierząt w Gołańczy;

 • Wewnętrzne mistrzostwa Zespołu Placówek Wychowawczych w piłce nożnej;

 • Konkurs plastyczno-fizyczny "Kosmos dla ludzi”;

 • wyjazd młodzieży do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie;

 • Dzień Dziecka;

 • Konkurs "Wielkanocne jajko”;

 • Wycieczka do kina w Bydgoszczy;

 • Projekt fizyka w poezji, plastyce i muzyce;

 • Obchody Dnia Ziemi;

 • Organizacja dla podopiecznych kursu i egzaminu na kartę rowerową;

 • Projekt "Ile niemieckiego jest w języku polskim”;

 • Turniej tenisa stołowego z okazji DEN;

 • Konkurs międzyszkolny Finansoaktywni;

 • Konkurs biologiczny;

 • Zawody międzygrupowe STRONG MEN;

 • Turniej zręcznościowo-sprawnościowy;

 • Turniej piłki nożnej z okazji Święta Niepodległości;

 • Turniej Mikołajkowy w piłce nożnej;

 • Konkurs z języka niemieckiego;

 • Konkurs ortograficzny;

 • Wiosenne biegi przełajowe Włocławek;

 • Wiosenne drużynowe zawody STRONG MEN;

 • Wiosenny turniej sprawnościowo-szybkościowy.


Szkoła Podstawowa Specjalna w Łobżenicy

Szkoła Podstawowa Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół w Łobżenicy. Budynek szkoły jest przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które zapewniły możliwość prowadzenia atrakcyjnych zajęć dla dzieci, pobudzających ich kreatywność oraz zdolności poznawcze.

W roku szkolnym 2020/2021 kadra pedagogiczna uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach i doskonaliła swoje umiejętności, między innymi:

W czasie zajęć rewalidacyjnych koncentrowano się również nad:

 • Studia podyplomowe: oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej;

 • Kongres "Wokół Integracji Sensorycznej - trafna diagnoza, skuteczna terapia";

 • Wczesne wspomaganie dziecka i wczesna interwencja z metodami neurofizjologicznymi;

 • Osiem najczęściej popełnianych błędów przy IPE-T;

 • Logopedia ogólna i kliniczna;

 • Wspomaganie i edukacja dzieci ze spektrum autyzmu;

 • Zaburzenia uwagi i pamięci słuchowej - czynnik psychoakustyczny;

 • Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 • Zmysły prawidłowo zintegrowane - wykorzystanie elementów pedagogiki Montessori podczas zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym;

 • Terapia ręki dzieci i młodzieży;

 • Motoryka mała - zabawy manipulacyjne w terapii ręki;

 • Jak wyciszyć grupę? Zabawy i ćwiczenia wyciszające;

 • Pedagogika zabawy - Zabawy z chustą animacją i tunelem;

 • Wszystko co warto wiedzieć o mutyzmie wybiórczym;

 • Jak wspierać samodzielność dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;

 • „Zerówka zespołowa” szkolenie poświęcone zespołowi Downa;

 • PECS poziom II;

 • Aktywności wspierające potencjał twórczy dzieci.


Jednym z ważniejszych wydarzeń szkoły podstawowej specjalnej w roku szkolnym 2020/2021 był „Dzień zabawy”, podczas którego dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju atrakcjach.DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELISystem dopłat do doskonalenia i dokształcania nauczycieli funkcjonuje w celu zdobycia nowych, bądź uzupełnienia już posiadanych przez nauczycieli kwalifikacji. Z systemu dopłat mogą skorzystać nauczyciele, którzy chcą:

 • ukończyć kursy nadające kwalifikacje;

 • ukończyć studia licencjackie - jako drugi kierunek;

 • ukończyć studia magisterskie;

 • zdobyć na studiach podyplomowych dodatkowe kwalifikacje, w tym do nauczania drugiego przedmiotu na kierunkach zgodnych z potrzebami kadrowymi szkoły i placówki oraz powiatowych jednostek oświatowych;

 • poszerzyć wiedzę i umiejętności z prowadzonych zajęć poprzez udział w kursach, konferencjach, szkoleniach i warsztatach, których plany związane z doskonaleniem się i podnoszeniem kwalifikacji są zgodne z potrzebami szkół i placówek, w których pracują oraz potrzebami organu prowadzącego.

W roku szkolnym 2020/2021 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 152.158,25 . Łączna liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania wyniosła 200 osób.


152 158,25

Kwota ogółem wydatkowana w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

106 550,01

Kwota wydatkowana na studia podyplomowe w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

45 608,24

Kwota ogółem wydatkowana na szkolenia i kursy doskonalące w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021SZKOŁY I PLACÓWKI NIEPUBLICZNEDOTACJE Z BUDŻETU DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH w 2021 r.

14 627 674

+8,41%

do roku 2020


W Powiecie Pilskim do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wpisanych jest łącznie 83 szkół i placówek, z czego:

 • 26 szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych;

 • 46 placówek niepublicznych, prowadzących działalność w formie kursów i szkoleń;

 • 11 szkół niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych.


Dotacje z budżetu Powiatu Pilskiego w roku szkolnym 2020/2021 otrzymały:

 • II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO w Pile;

 • Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Pile;

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia "Nauka” w Pile;

 • Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia "Nauka” w Pile;

 • Technikum Zawodowe Centrum Kształcenia "Nauka” w Pile;

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak” w Pile;

 • Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "Żak” w Pile;

 • Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak” w Pile;

 • Studium Medyczne TEB Edukacja w Pile;

 • Policealna Szkoła TEB Edukacja w Pile;

 • Technikum TEB Edukacja w Pile;

 • Liceum Ogólnokształcące "Cosinus” w Pile;

 • Medyczna Policealna Szkoła "Cosinus” w Pile;

 • Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus” w Pile;

 • Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I” w Pile;

 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Pile.