REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Powiat Pilski w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Powiatu stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata 2015-2025, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju powiatu. W 2021 r. strategia ta została zaktualizowana uwzględniając nowe wyzwania rozwojowe. Następnie zostanie poddana konsultacjom społecznym i planuje się przyjęcie jej do realizacji w czerwcu 2022 roku.


Istotna część zadań Starosty w 2021 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.11


dokumentów i programów strategicznych powiatu było realizowanych w 2021 r.,

w tym:


2

z obszaru

ochrony środowiska

5

z obszaru

pomocy społecznej


1

z obszaru

transportu publicznego

2

o charakterze

ogólnym1

z obszaru

oświaty


programy o charakterze ogólnym


STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU PILSKIEGO NA LATA 2015-2025

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XLIII.401.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 września 2014 r.

Cel: Jest to dokument strategiczny, który odpowiada na wyzwania rozwojowe powiatu poprzez diagnozę zasobów, analizę potencjałów oraz opracowanie pól interwencji w formie celów strategicznych, operacyjnych oraz kierunków działania. Misją powiatu jest:

"Wzmocnienie potencjału gospodarczego, przyrodniczego i społecznego powiatu na rzecz zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia jego mieszkańców"

Powyższa misja była punktem wyjścia do opracowywania priorytetów i zadań powiatu. W niniejszej Strategii scharakteryzowano następujące obszary strategiczne oraz cele:

OBSZAR STRATEGICZNY: PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Cel 1: Rozwój infrastruktury drogowej

Cel 2: Rozwój infrastruktury na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców

Cel 3: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej

Cel 4: Planowanie przestrzeni na rzecz konkurencyjności gospodarczej i turystycznej powiatu

OBSZAR STRATEGICZNY: GOSPODARKA

Cel 1: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości

Cel 2: Dążenie do zrównoważonego rozwoju powiatu

Cel 3: Promocja potencjału gospodarczego powiatu

OBSZAR STRATEGICZNY: ŚRODOWISKO

Cel 1: Skuteczna ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami

Cel 2: Wykorzystanie walorów środowiskowych w rozwoju powiatu

OBSZAR STRATEGICZNY: ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO

Cel 1: Rozwój lokalnego rynku pracy

Cel 2: Zapewnienie kształcenia zwiększającego szanse na rynku pracy

Cel 3: Podnoszenie jakości systemu edukacyjnego

Cel 4: Bezpieczny powiat

Cel 5: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Cel 6: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Cel 7: Podnoszenie jakości zarządzania publicznego


Zdjęcie przedstawia salę komputerową.
Zdjęcie przedstawia ludzi siedzących na czerwonych krzesłach.
Zdjęcie przedstawia białą hale.

Realizacja w 2021 r.: Spośród projektów, które realizują cele Strategii Powiatu Pilskiego, warto wskazać:

 • projekt "Utworzenie szkoły ćwiczeń w Powiecie Pilskim";

 • projekt "EKO-EDUKACJA W POWIECIE PILSKIM ";

 • projekt "EKO-EDUKACJA W POWIECIE PILSKIM - ETAP II";

 • projekt "PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGO";

 • projekt "PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGO – ETAP II";

 • projekt "Razem dla Niepodległej" - wzmacnianie wspólnoty społeczności Powiatu Pilskiego w oparciu o polską i lokalną historię narodową";

 • projekt "Teatralna stawia na zawodowców" - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim;

 • projekt „Kadry przyszłości - kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy”;

 • projekt „Moja przyszłość moim celem”;

 • projekt "SUKCES ZAWODOWY NASZYM PRIORYTETEM";

 • projekt "Od stażysty do specjalisty”;

 • projekt „Dobra szkoła - dobry zawód” - Pilska Budowlanka kształci zawodowców;

 • projekt "Edukacja ku niezależności" - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 • projekt "Mali Odkrywcy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkołą bez ograniczeń!"

 • projekt "Gotowi do pracy" - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców

 • projekt „Nowoczesne Centra Społeczno-Rekreacyjne Powiatu Pilskiego - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile”;

 • projekt "Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile".

W 2021 r. w ramach niniejszej Strategii realizowano i wdrażano działania zaplanowane także w innych, licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programy dedykowane konkretnym zadaniom własnym, które zostały scharakteryzowane poniżej.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PILSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE na rok 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVII. 243.2020 Rady Powiatu w Pile z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Cel: Niniejszy program określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz formułuje zadania o charakterze priorytetowym, których realizacja będzie związana z udzielaniem dotacji na sfinansowanie bądź dofinansowanie realizacji zadania Powiatu zleconego do wykonania organizacji pozarządowej. Celem Programu jest wzrost aktywności społeczności lokalnej oraz rozwijanie współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje o realizacji Programu w 2021 r. przedstawiono w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi.programy z obszaru oświatySTRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY POWIATU PILSKIEGO NA LATA 2017-2027

Podstawa prawna: Niniejsza Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIV.249.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027.

Cel: Celem niniejszej Strategii jest zapewnienie warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego poprzez stały wzrost jakości oferty edukacyjnej, rozwój bazy infrastrukturalnej placówek oświatowych oraz wzmacnianie roli placówek oświatowych jako centrów aktywności lokalnej.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje na temat realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027 zawarto w informacji o stanie realizacji zadań wynikających z przyjętej strategii rozwoju oświaty Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027 za rok szkolny 2020/2021.

W roku szkolnym 2020/2021 zrealizowano m.in. następujące działania:

 • realizowano projekty i programy unijne (m.in. Erasmus+ „BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE”; Zielone Pracownie w Powiecie Pilskim; "Gotowi do pracy" - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców; CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie; Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Teatralna stawia na zawodowców" - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim; Projekt ,,Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy”; Projekt ,,Sukces zawodowy naszym priorytetem”; „Dobra szkoła - dobry zawód” - Pilska Budowlanka kształci zawodowców;

 • Starosta Pilski w roku szkolnym 2020/2021 przyznał 67 stypendiów na łączna kwotę 39.750,00 zł;

 • w roku szkolnym 2020/2021 wydatkowano 152.158,25 zł na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (łącznie z dofinansowania skorzystało 200 nauczycieli);

 • przeprowadzono remonty w szkołach i placówkach oświatowych ( na które przeznaczono środki w łącznej wysokości 1.062.283,55 zł).

Szczegółowe informacje dotyczące stanu oświaty przedstawiono w zakładce Edukacja.

Zdjęcie przedstawia Starostę Pilskiego i dwie uczennice.
Zdjęcie przedstawia Starostę Pilskiego w towarzystwie innych osób.
Zdjęcie przedstawia Starostę Pilskiego z młodzieżą.programy z obszaru pomocy społecznejSTRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE PILSKIM NA LATA 2016-2022

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XVIII.128.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2016 r..

Cel: Jest to dokument, który określa priorytety działań powiatu w ramach polityki społecznej oraz pozwala na budowanie skutecznego oraz w miarę spójnego systemu ochrony bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach niniejszej Strategii, realizowane są następujące cele szczegółowe:

 • Cel 1 - Zintegrowany system wsparcia rodziny;

 • Cel 2 - Ograniczenie skutków bezrobocia;

 • Cel 3 - Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 • Cel 4 - Tworzenie partnerstwa lokalnego, rozwój działalności sektora ekonomii społecznej;

 • Cel 5 - Służby społeczne na rzecz aktywności obywatelskiej.

Realizacja w 2021 r.: Realizacja Strategii odbywała się w szczególności poprzez:

 • prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych ;

 • aktywny udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, współpracę w ośrodkami pomocy społecznej, Policją, sądami, kuratorami oraz innymi instytucjami świadczącymi pomoc dziecku;

 • wsparcie socjalne, psychologiczne oraz pedagogiczne dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą;

 • udzielanie wsparcia i pomocy dla dzieci posiadających opinię i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności;

 • współpracę Centrum z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile w obszarze diagnozowania potrzeb dzieci przebywających w pieczy zastępczej;

 • udostępnianie materiałów edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie;

 • współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej;

 • realizację programów z obszaru polityki społecznej, scharakteryzowanych szczegółowo poniżej;

 • wspieranie aktywności zawodowej.

Zdjęcie przedstawia dwie piszące kobiety.
Zdjęcie przedstawia ćwiczącą kobietę.

Szczegółowe informacje odnośnie działań w obszarze pomocy społecznej przedstawiono w zakładce Raportu Sprawy społeczne.

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021-2025 w powiecie pilskim

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXXIV.287.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2025 w Powiecie Pilskim.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. realizowano działania w obrębie trzech głównych celów Programu, takich jak:

 • podniesienie świadomości społecznej oraz zmiana postaw i stereotypów w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie (przeprowadzono 12 kampanii informacyjno-promocyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie; wykonano oraz przekazano łącznie 2113 materiałów informacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie; wdrożono 2 programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży);

 • zwiększenie dostępu do specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (w 2021 r. działały 4 specjalistyczne punkty konsultacyjno-interwencyjne działające na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, z których skorzystało 16 osób; 131 osób doznających przemocy skorzystało z poradnictwa psychologicznego; 33 osoby doznające przemocy w rodzinie skorzystały z poradnictwa prawnego);

 • ograniczenie stosowania przemocy poprzez opracowanie i realizację działań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc (realizowano 3 programy korekcyjne wobec sprawców przemocy, w których uczestniczyło 39 osób, założono 2 Niebieskie Karty).

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2021-2027

Podstawa prawna: Niniejszy Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXII.272.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2027.

Cel: Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym poprzez wyrównywanie szans oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Program obejmuje swoim zakresem rehabilitację zawodową i społeczną, edukację, a także przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych.

Realizacja w 2021 r.:

 • współpraca podmiotów rządowych, samorządowych, pozarządowych w celu integrowania osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz wspieranie aktywności obywatelskiej osób niepełnosprawnych;

 • pomoc osobom niepełnosprawnym w życiu codziennym;

 • umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego (przyznano dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla 513 osób, na kwotę 777.642,00 zł oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 6 osób na kwotę 24.550 zł);

 • ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do usług rehabilitacyjnych (m.in. przyznano dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla 166 osób na kwotę 345.726 zł);

 • likwidacja barier transportowych (m.in. przyznano dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych dla 14 osób na kwotę 139.726 zł, do likwidacji barier w komunikowaniu się dla 9 osób na kwotę 24.330 zł oraz na likwidację barier technicznych dla 10 osób na kwotę 50.460 zł, dokonano zakupu samochodu dostosowanego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością fizyczną);

 • wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w programach PFRON, ROPS oraz EFS;

 • pomoc osobom niepełnosprawnym w aktywizacji zawodowej i społecznej (realizowano m.in pilotażowy program „Aktywny samorząd”);

 • edukacja dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych (realizowano m. in. program rządowy „Za życiem”; program "Zdrowie na widelcu"; program "Rosnę prosto").

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2021-2023 NA TERENIE POWIATU PILSKIEGO

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXX.266.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pilskim na lata 2021-2023.

Cel: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednym z obowiązków powiatu jest zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2021 r.: Zadania Powiatu Pilskiego w tym zakresie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

W 2021 r. podejmowano szereg działań związanych z realizacją niniejszego Programu, w szczególności:

 • prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, współorganizowanie szkoleń,

 • zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności poprzez spotkania grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych, prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących pieczę zastępczą;

 • opracowanie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, organizowanie opieki nad dzieckiem,

 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2021 r. na terenie Powiatu Pilskiego funkcjonowały łącznie 194 rodziny, w których przebywało 351 dzieci. Po raz pierwszy zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych 84 dzieci. Umieszczenia w rodzinach odbywały się na podstawie interwencji policji oraz wydanych orzeczeń sądu.

Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie pilskim na lata 2016-2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXIV.186.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Pilskim na lata 2016-2022".

Cel: Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez promocję zatrudnienia i przedsiębiorczości oraz aktywizację zawodową mieszkańców powiatu.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. zaktywizowano 1019 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wydatkując na ten cel 9.582,3 tys. zł. Ponadto ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 627,6 tys. zł sfinansowano kształcenie ustawiczne 283 pracodawców i pracowników. W 2021 roku pracę podjęło 2370 osób bezrobotnych, w szkoleniach uczestniczyło 217 osób, poradnictwem zawodowym objęto 431 osób. Ponadto przy wsparciu finansowemu na podjęcie działalności gospodarczej powstało 140 nowych firm.

Więcej o lokalnym rynku pracy i formach wsparcia w zakładce Rynek pracyProgramy z obszaru Ochrony środowiska i zrównoważonego transportuZdjęcie gablot ekologicznych w Pile
Zdjęcie gablot ekologicznych w Pile - zdjęcie 2

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego na lata 2021-2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXXVI. 303.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Cel: Niniejszy Program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Realizacja w 2021 r.: Przedmiotowy dokument stanowi aktualizację Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2020. Z realizacji programu ochrony środowiska co dwa lata sporządzany jest szczegółowy raport z założeń zawartych w programie.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST WRAZ Z INWENTARYZACJĄ DLA POWIATU PILSKIEGO NA LATA 2016-2032


Podstawa prawna: Program jest realizowany na mocy Uchwały Nr XV.100.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 listopada 2015 r.

Cel: Niniejszy Program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu w perspektywie czasowej do 2032 r.

Realizacja w 2021 r.: W ramach realizacji zadania usunięto łącznie 11,880 Mg wyrobów zawierających azbest. Prace obejmowały transport wraz z unieszkodliwieniem odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU PILSKIEGO NA LATA 2016-2026


Podstawa prawna: Plan przyjęto do realizacji na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026".

Cel: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego przedstawia gwarantowane standardy usług publicznego transportu zbiorowego, sposoby jakimi powinno się nim zarządzać oraz możliwości rozwoju.

Realizacja w 2021 r.: Nie realizowano. Na dzień dzisiejszy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021, poz. 919) przewóz osób w powiatowych przewozach pasażerskich odbywa się na podstawie wydanych zezwoleń na linie regularne przez przewoźników komercyjnych.