rynek pracy


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.:

298

+12,39%

do roku 2020


10 969

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

874

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

625

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGONWsparcie dla przedsiębiorcówW 2021 r. na wsparcie przedsiębiorców w związku z COVID-19 wydatkowano ogółem 14.316.400 zł. Największy udział w wydatkach miały wypłaty na:

 • dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - 10.689.000. zł - 74,7%;

 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców - 2.559.400 zł - 17,9 %;

 • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - 844.100 zł - 5,9 %;

 • pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych, pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnych osób prawnych - 223.900 zł - 1,5 %.

W analizowanym okresie rozpatrzono 2.596 wniosków, przy czym pozytywnie rozpatrzono 2.450 wniosków przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i kościelnych osób prawnych.

W 2021 roku na tworzenie nowych stanowisk pracy przez przedsiębiorców wydatkowano 2.858.600 zł. Zrefundowano 65 pracodawcom koszty wyposażenia lub doposażenia 78 stanowisk pracy. Stanowiska dotyczyły, m.in. kosmetyczek, kucharzy, magazynierów, mechaników samochodów osobowych, elektryków, pracowników biurowych, operatorów maszyn, kierowców wózków jezdniowych oraz pracowników ogólnobudowlanych.bezrobocieW Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile na koniec grudnia 2021 r. zarejestrowane były 2.372 osoby bezrobotne - o 559 osób (19,1%) mniej niż na koniec grudnia 2020r. Stopa bezrobocia w Powiecie Pilskim osiągnęła poziom 4,5 % i była niższa od poziomu bezrobocia w kraju wynoszącym 5,4 %. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w Powiecie Pilskim na koniec grudnia 2021 r. wyniósł 2,9 % i spadł o 0,7 punktów procentowych w stosunku do grudnia 2020 r. W 2021 r., podobnie jak w roku 2020, utrzymywała się znaczna rotacja osób bezrobotnych, wyrażająca się stosunkowo wysokim napływem i odpływem z bezrobocia. W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. zarejestrowało się 4.190 osób bezrobotnych, w tym zarejestrowanych po raz pierwszy - 793 osoby.

Wysoki udział rejestracji oraz osób poprzednio pracujących w ogólnej liczbie napływu do bezrobocia wskazuje na to, że pilski rynek pracy jest rynkiem o znacznym udziale sezonowego zatrudnienia - zatrudnienia na czas określony. Z ewidencji bezrobotnych w 2021 r. wyłączono 4.749 osób, w tym połowę stanowiły osoby, które zostały wyrejestrowane z powodu podjęcia pracy (2.370 osób). Strukturę osób bezrobotnych w Powiecie Pilskim według wieku na koniec 2021 r. przedstawia tabela na dole strony.

Wskaźnik stopy bezrobocia w Powiecie Pilskim w 2021 r.

Charakteryzując osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile na koniec grudnia 2021 r. pod względem posiadanego wykształcenia należy podkreślić, że najliczniejsze były grupy osób posiadających wykształcenie gimnazjalne i poniżej - 658 osób oraz osób z wykształceniem na poziomie zasadniczym zawodowym - 647 osoby. Nieco mniej liczna jest grupa osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 551 osób.

Pod względem stażu pracy najliczniejszą grupą wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat - 629 osób. Pod względem czasu pozostawania bez pracy na koniec 2021 r. w Powiecie Pilskim najliczniejszą grupą były osoby pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy - 498 osób. (w 2020 r. była to grupa osób bez pracy przez 6 do 12 miesięcy).

Należy podkreślić, że spadek liczby osób bezrobotnych dotyczył każdej z powyżej wymienionych grup.

Bezrobocie w Powiecie Pilskim w 2021 r.


aktywizacja zawodowa osób bezrobotnychW 2021 r. Powiat Pilski na aktywizację zawodową osób bezrobotnych wydatkował kwotę 8.183.800 zł. Większość środków (38,0%) przeznaczona została na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, dzięki którym utworzono 140 nowych firm.

Kolejnymi wiodącymi grupami wydatków były staże (27,9%) i refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy (17,9%). W ramach tych środków finansowych 599 osób objęto aktywizacją zawodową w realizowanych projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Pilskim (V)” - 2.996.200 dla osób bezrobotnych do 30. roku życia - 348 osób objętych aktywizacją zawodową;

 • „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Pilskim (V)” - 2.011.000 zł dla osób bezrobotnych po 30. roku życia - 251 osób.


Aktywizacją zawodową ze środków PFRON objęto 30 osób z niepełnosprawnością - 27 osób bezrobotnych oraz 3 osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Osoby te zostały zatrudnione na refundowanych stanowiskach pracy utworzonych w 2021 roku, jak i w latach poprzednich (na zwolnionych stanowiskach pracy). Z w/w środków skorzystało 11 pracodawców, tworząc 18 stanowisk pracy.

Na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością wydatkowano w 2021 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę w wysokości 1.398.500 zł, z tego:

 • 998.500,00 zł - środki przyznane Uchwałą XXXII.273.2021 Rady Powiatu w Pile z 25 marca 2021r.,

 • 400.000,00 zł - środki pozyskane dodatkowo na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami w projekcie „Aktywni niepełnosprawni V” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G.

Ponadto Powiat Pilski wydał 10.000 zł na obsługę realizacji projektu „Aktywni niepełnosprawni V”.

Zdjęcie przedstawia uścisk dłoni.

Zatrudnianie cudzoziemców

W 2021r. Powiatowy Urząd Pracy w Pile wpisał do ewidencji 1.449 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

 • 1.336 dotyczyły obywateli Ukrainy,

 • 65 - obywateli Republiki Białorusi,

 • 14 - obywateli Republiki Gruzji,

 • 13 - obywateli Republiki Mołdawii,

 • 12 - obywateli Federacji Rosyjskiej,

 • 9 - obywateli Republiki Armenii.

Oświadczenia dotyczyły przede wszystkim sekcji PKD: transport i gospodarka magazynowa, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pile wydał 151 zezwoleń typu S na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP, z tego: 148 dla obywateli Ukrainy oraz 3 dla obywateli Republiki Mołdawii. Wydane zezwolenia dotyczyły przede wszystkim uprawy drzew i krzewów owocowych, ziarnkowych i pestkowych.Kształcenie ustawiczne pracodawców i pracownikówCelem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki oraz zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy mające na celu poprawienie zarówno pozycji firmy, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Środki KFS w 2021 r. w Powiecie Pilskim były wydatkowane zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Radę Rynku Pracy, przede wszystkim na wsparcie:

 • zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w Powiecie Pilskim zawodach deficytowych według „Barometru zawodów” (prognozy na 2021 r.);

 • kształcenia ustawicznego

    • osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;

    • pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;

    • osób po 45. roku życia;

    • osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

    • w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;

    • osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;

    • pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

 • realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

W 2021 r. 56 podmiotów uzyskało wsparcie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wsparciem zostali objęci głównie pracodawcy zatrudniający do 9 osób (29 pracodawców), następnie zatrudniający od 10 do 49 osób (13), od 50 do 249 (8) oraz 250 i więcej (6), a pozwoliło ono na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla 283 osób, w tym kursów, studiów podyplomowych czy egzaminów.

W 2021 r. na kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkowano kwotę 627.600,00 zł.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy.