sprawy społeczne


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEMRealizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Powiatu Pilskiego. Do najważniejszych z nich należą:

   • Strategia rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata 2015-2025;

   • Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 w Powiecie Pilskim;

   • Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2027;

   • Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 na terenie Powiatu Pilskiego.

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.


Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

43 399 105
-4,43%
do roku 2020Stabilny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2021 r. wiąże się przede wszystkim z utrzymaniem wydatków Powiatu Pilskiego na funkcjonowanie domów pomocy społecznej oraz wsparcie dla rodzin zastępczych. Dla porównania warto wskazać, że w 2020 r. na ten cel wydatkowano 45,4 mln zł podczas gdy w 2021 r. wydatki te wyniosły 43,4 mln zł. W 2021 r. istotne znaczenie miało również finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na wskazane 3 główne obszary związane ze sprawami społecznymi, przeznaczono ponad 77% wszystkich wydatków budżetu społecznego Powiatu Pilskiego w 2021 r.

Budżet społeczny Powiatu Pilskiego w 2021 r.


8 334 168

Utrzymanie i zadania realizowane przez PCPR

487 346

Utrzymanie i zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1 041 102

Utrzymanie i zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Caritas"


22 593 746

Utrzymanie i zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej

1 388 471

Utrzymanie i zadania realizowane przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

9 554 272

Pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Pile zrealizowało w 2021 r. budżet na poziomie 8.334.168 zł, z czego:

 • 1.956.314 zł przeznaczono na bieżącą działalność PCPR;

 • 5.635.796 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych i realizację zadań związanych z pieczą zastępczą;

 • 715.383 zł z przeznaczono na realizację projektów unijnych.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2021 r. w imieniu Starosty Pilskiego w ramach realizacji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zostało wystawionych 1.307 decyzji administracyjnych w tym:

   • 862 decyzje dotyczące świadczeń i dodatków dla rodzin zastępczych oraz placówek;

   • 345 decyzji dotyczących odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;

   • 100 decyzji dotyczących pomocy osobom usamodzielnianym.

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2021 r. na terenie Powiatu Pilskiego funkcjonowały łącznie 194 rodziny, w których przebywało 351 dzieci, z czego po raz pierwszy zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych 84 dzieci. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie Powiatu Pilskiego funkcjonowało 155 rodzin, w których przebywało 261 dzieci.

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zrealizował w 2021 r. budżet na poziomie 487.346 zł, w całości przeznaczony na bieżącą działalność SOWOPR.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile przeznaczony jest dla maksymalnie 25 osób. Ośrodek zapewnia całodobowe schronienie ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie. W okresie objętym sprawozdaniem z pomocy Ośrodka skorzystało łącznie 49 osób, w tym 23 dorosłych i 26 dzieci z terenu Powiatu Pilskiego, jak i spoza jego granic.

W roku 2021 Ośrodek realizował Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowej. Zajęcia prowadzone były od lipca do listopada 2021 r. w siedzibie PCPR w Pile. W programie Korekcyjno-Edukacyjnym „Rodzina” ogółem brało udział 16 osób (w tym 8 mężczyzn i 8 kobiet).

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "CARITAS"

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile dla osób z zaburzeniami psychicznymi (35 miejsc) oraz dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną (15 miejsc) zostało zlecone przez powiat organizacji pożytku publicznego, tj. Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Centrum Charytatywno-Opiekuńczemu Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes z siedzibą w Pile.

Z usług Środowiskowego Dom Samopomocy w Pile w 2021 r. skorzystało 55 osób poprzez świadczenie w systemie dziennym odpowiednich specjalistycznych usług opiekuńczych. W pozostałym okresie 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pile funkcjonował w rygorze sanitarnym a zajęcia odbywały się w systemie hybrydowym lub zdalnym.

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile z dotacji Wojewody Wielkopolskiego wydatkowano kwotę 1.041.102.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Pilskiego zapewniały całodobową opiekę oraz zaspakajały potrzeby na poziomie obowiązujących standardów. Zrealizowane wydatki w 2021 r. dla Domów Pomocy Społecznej przedstawiały się następująco:

 • Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie - 4.211.355 zł;

 • Dom Pomocy Społecznej w Dębnie - 6.293.159 zł;

 • Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie - 4.073.961 zł;

 • Dom Pomocy Społecznej w Pile - 4.070.494 zł;

 • Dom Pomocy Społeczne w Rzadkowie - 3.944.776 zł.

Na terenie Powiatu Pilskiego w 2021 r. funkcjonowało 5 domów pomocy społecznej. Dysponowały one łącznie 416 miejscami. W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2021 r. w imieniu Starosty Pilskiego wydano 105 decyzji administracyjnych w tym:

 • 40 decyzji dotyczących umieszczenia w domu pomocy społecznej,

 • 58 decyzji dotyczących odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,

 • 7 decyzji uchylających umieszczenie w domu pomocy społecznej.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Na terenie Powiatu Pilskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze, działające jako instytucjonalna forma pieczy zastępczej. Zrealizowane wydatki w 2021 r. dla POW przedstawiały się następująco:

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - typu socjalizacyjnego w Pile - 1.035.934 zł;

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - typu rodzinnego w Osieku nad Notecią - 352.536 zł.

Zgodnie z ewidencją wychowanków na dzień 31 grudnia 2021 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Pilskiego przebywało 24 wychowanków (14 dziewcząt oraz 10 chłopców).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY Społecznej

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej objęły m.in. rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych PFRON, w tym:

 • dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych z PCPR - 1.371.356 zł;

 • działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej - 4.013.760 zł.

Na dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w głównej mierze składały się środki przeznaczone na zakup sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych. Pozostałe środki przeznaczono na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz barier w komunikowaniu się.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są natomiast dla osób niepełnosprawnych, które ukończyły 16 rok życia i zostały zakwalifikowane w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w warsztatach. Na terenie Powiatu Pilskiego funkcjonuje 6 Warsztatów Terapii Zajęciowej, które w 90% dofinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w 10% ze środków budżetu Powiatu Pilskiego. W 2021 r. w warsztatach terapii zajęciowej brało udział 185 osób, a na ich funkcjonowanie przeznaczono 4.459.735 zł.


realizowane projekty unijne
Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług opiekuńczych, podniesienie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania z niewielką pomocą, czy też posunięcie ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki. W ramach Projektu wsparcie otrzymają 184 osoby.

Działania projektu realizowane w szczególności poprzez:

 • objęcie systemem teleopieki 40 osób;

 • poszerzenie działalności Centrum Usług Społecznych w Wysokiej - objęcie usługą opiekuńczą;

 • utworzenie Klubu Seniora w Pile o zasięgu powiatowym dla ok. 40 osób;

 • utworzenie Domu Seniora w Róży Wielkiej dla 25 osób;

 • poszerzenie działalności Klubu Seniora w Wysokiej dla nowych 30 osób;

 • wyszkolenie i zatrudnienie 7 osób na Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej;

 • wsparcie min. 30 opiekunów faktycznych.

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych zadania, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wynosi 3.330.855,45 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 r. do 30.04.2022 r.


usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego

Beneficjentami projektu były osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, opiekunowie (asystenci) osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, dzieci i pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz rodziców zastępczych. Zakres zadań wynikający z realizacji projektu obejmował:

 • prowadzenie usług specjalistycznych świadczonych w miejscu zamieszkania osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym (logopeda, pedagog specjalny, rehabilitant, fizjoterapeuta);

 • przekazanie osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym opasek monitorujących z abonamentem rocznym;

 • użyczenie osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym sprzętu zwiększającego samodzielność oraz sprzętu niezbędnego do opieki;

 • kształcenie opiekunów faktycznych - zajęcia praktyczne, wymiana doświadczeń.

 • poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pedagog) dla:

   • osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych;

   • opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych;

   • podopiecznych przebywających w pieczy zastępczej;

   • rodziców zastępczych.


Łączna wartość wydatków kwalifikowanych zadania wynosi 954.256 zł. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2019 r. do 31.03.2022 r.

Zakres zadań związanych z pomocą społeczną oraz wsparciem rodziny obejmował szeroki zakres zadań realizowanych przez 10 jednostek organizacyjnych. W ramach raportu przedstawione zostały najważniejsze działania związane z tymi obszarami. Dodatkowe i bardziej szczegółowe informacje są zawarte w sprawozdaniach z działalności poszczególnych instytucji.