transport publiczny


wydatki na transport i łączność w 2021 r.

10 380 441

+37,14%

do roku 2020

Wydatki poniesione na transport i łączność w 2021 r. w stosunku do roku 2020 wykonano na poziomie wyższym o ponad 37%. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XXVIII.247.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. na drogi powiatowe na rok 2021 uchwalono plan wydatków w wysokości 7.068.826,00 zł. Po dokonanych zmianach plan ten został określony kwotą 13.252.406,10 zł. Na utrzymanie dróg powiatowych tj. remonty, bieżące utrzymanie i inwestycje (bez dotacji dla miasta Piła) wydatkowano kwotę 10.102.187,10 zł. Pozostała kwota 1.130.219,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie kosztów administracyjnych Powiatowego Zarządu Dróg. Przekazano 1.000.000,00 zł w formie dotacji celowej dla Gminy Piła na bieżące utrzymanie dróg (1.000.000,00 zł - dotacja przekazywana Gminie Piła na mocy Porozumienia w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Piły). Po 10.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Gminy Wyrzysk i Gminy Łobżenica na bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie drogowym dróg powiatowych położonych w obrębie ww. gmin.

W 2021 r. powiat zrealizował również szereg zadań inwestycyjnych w zakresie dróg, które szerzej przedstawiono w zakładce Inwestycje.infrastruKTURA DROGOWA9,08

Długość wyremontowanych dróg powiatowych (w km)

0,868

Długość nowywybudowanych chodników (w km)

0,58

Długość wyremontowanych chodników (w km)


REMONTY I MODERNIZACJE DRÓG POWIATOWYCH

W 2021 r. wyremontowano łącznie 9,08 km dróg powiatowych Powiatu Pilskiego, co daje łącznie 32.228,81 m2

wyremontowanej powierzchni. Zakres prac wykonanych na terenie poszczególnych gmin przestawia się następująco:

 • Szydłowo - 8.135,99 m2

 • Ujście - 388,34 m2

 • Kaczory - 580,75 m2

 • Łobżenica - 10.903,35 m2

 • Wysoka - 5.427,87 m2

 • Wyrzysk - 4.200,21 m2

 • Miasteczko Krajeńskie - 1.865,00 m2

 • Białośliwie - 727,30 m2


Łączny koszt remontów ww. dróg wyniósł 1.398.808,32 zł.


Na pozostałe usługi remontowe dróg wydatkowano 189.633,10 zł a objęły one:

 • wykonanie remontu chodnika wraz z dojściem do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1164P w miejscowości Kotuń;

 • remont elementów ulic przy DP 1185P Dębówko Nowe - krawężniki;

 • naprawę ścianki przepustu wraz z remontem części chodnika przy drodze powiatowej nr 1167P w miejscowości Róża Wielka;

 • wymianę krawężników przy DP 1179P w miejscowości Równopole;

 • ustawienie barier na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1180P w miejscowości Osiek nad Notecią;

 • remont urządzeń odwadniających na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1177P z 1160P w miejscowości Krzewina;

 • awaryjny remont nawierzchni w obrębie przejazdu kolejowego Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w miejscowości Nieżychowo;

 • remont drogi powiatowej nr 1173P i 1166P w miejscowości Zawada poprzez wykonanie ścinki pobocza gruntowego;

 • awaryjny remont nawierzchni na odcinku drogi powiatowej nr 1205P Trzeboń - Liszkowo oraz 1204P Liszkowo - gr. powiatu na powierzchni 40 m2 ;

 • remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1175P w miejscowości Nowa Wieś Ujska.


usługi zewnętrzne ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH

W 2021 r. wydatki na zakup usług pozostałych wykonano na poziomie 1.764.573,77 zł. Zadania obejmowały:

 • letnie utrzymanie dróg powiatowych - utrzymanie zieleni, w tym:

   • koszenie traw z poboczy - 1.391.440 m2;

   • wycinka drzew - 72 sztuki;

   • korekta korony drzewa - 578 sztuk;

   • wycinka krzewów - 15.900 m2;

   • nasadzenie drzew - 122 sztuki;

   • frezowanie pnia - 1 sztuk.

 • uzupełnianie zniszczonych poboczy kruszywem łamanym przy drogach powiatowych;

 • wykonanie i odtworzenie oznakowania poziomego - 12.864,98 m2;

 • pozostałe usługi drogowe (wykonanie równania wraz z zagęszczaniem dróg powiatowych, usuwanie piasku po zimie z jezdni);

 • zimowe utrzymanie dróg powiatowych (od stycznia do marca i od listopada do grudnia);

 • ewidencja dróg (przeglądy okresowe dróg i okresowa kontrola obiektów mostowych);

 • usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg;

 • usługa odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy Łobżenica.


zadania inwestycyjne W ZAKRESIE DRÓG POWIATOWYCH

Zadania inwestycyjne w 2021 r. zrealizowano na poziomie 3.712.229,44 zł, z czego:

 • 369.004,30 zł przeznaczono na przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych;

 • 1.972.801,75 zł dotyczyło zadań związanych z wykonaniem nakładek bitumicznych na drogach powiatowych;

 • 903.734,14 zł przeznaczono na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Krzewina;

 • 440.216,57 zł przeznaczono na remont i budowę chodników (ul. Św. Walentego w m. Wysoka, odcinek Wyrzysk Skarbowy - Gleszczonek, ul. Złotowska w m. Łobżenica);

 • 26.472,68 zł przeznaczono na modernizację ciągnika rolniczego będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg.


Wykaz zadań zrealizowanych przez Powiat Pilski w 2021 r. przedstawiono w zakładce Inwestycje.Zdjęcie przedstawia chodnik z kostki brukowej.

Nowy chodnik w Łobżenicy, ul. Złotowska


Droga powiatowa w m. Krzewina po remoncie

Droga powiatowa w m. Krzewina po remoncie


Realizacja inwestycji w ramach tzw. wydatków niewygasających


Zgodnie z podjętą przez Radę Powiatu w Pile w dniu 21 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XL.337.2021 w sprawie wydatków budżetu powiatu, które 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w wykazie planowanych wydatków zawarte zostały zadania inwestycyjne pod nazwą:

 • "Wykonanie projektu budowalnego dla przebudowy obiektu mostowego na rzece Lubcza położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo” na wartość 59.040,00 zł;

 • „Wykonanie projektu budowalnego dla przebudowy dróg powiatowych nr 1205P i 1191P na odcinku Łobżenica - Rudna, stanowiących ciąg obwodnicy północnej Powiatu Pilskiego - część druga zamówienia” na wartość 164.820,00 zł;

 • Modernizacja 6 przejść dla pieszych usytuowanych w ciągu dróg powiatowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.” na wartość 289.050,00 zł.

 • „Nakładki bitumiczne” na wartość 486.430,12 zł. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1205P na odcinku Trzeboń - most (Lubcza) - Liszkowo.

Zmodernizowane przejście dla pieszych w Miasteczku Krajeńskim

Zmodernizowane przejście dla pieszych w Miasteczku Krajeńskim

Zmodernizowane przejście dla pieszych w Wysokiej

Zmodernizowane przejście dla pieszych w m. Wysoka


30 września 2021 r. Prezydent Piły wypowiedział porozumienie w sprawie zarządzania drogami powiatowymi na terenie Miasta. Gmina Piła na mocy porozumienia zawartego w 2007 r. zarządzała blisko 43 km dróg w Pile, a powiat rocznie przekazywał środki na bieżące utrzymanie dróg lub działania inwestycyjne. W 2021 r. na to zadanie wydatkował 1.000.000 zł. Od 1 stycznia 2022 r. 27 ulic wróciło pod zarząd Powiatu Pilskiego.statystyki komunikacyjne41 301

Liczba wydanych decyzji w zakresie rejestracji pojazdów w 2021 r.

6 022

Liczba wydanych decyzji w zakresie praw jazdy w 2021 r.

26

Liczba wydanych decyzji w zakresie licencji i zezwoleń transportu drogowego w 2021 r.


145 733

Liczba zarejestrowanych pojazdów na koniec 2021 r.

122 226

Liczba wydanych praw jazdy na koniec 2021 r.

15 304

Liczba wydanych zalegalizowanych tablic rejestracyjnych w 2021 r.