Uchwały Zarządu Powiatu


OBSZARY Uchwał Zarządu Powiatu


W 2021 r. Zarząd Powiatu w Pile podjął 183 uchwały. Najwięcej z nich dotyczyło kwestii finansowych. Większość uchwał odnosiła się do zmian w planie finansowym, przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych oraz ubiegania się przez Powiat Pilski o środki z różnego rodzaju Funduszy Rządowych.

Drugim często poruszanym na posiedzeniach Zarządu tematem były sprawy powiatowych jednostek organizacyjnych. Na mocy uchwał powierzano stanowiska dyrektorskie, udzielano pełnomocnictw i upoważnień kierownikom jednostek, a także przekazywano tym podmiotom środki trwałe. Część uchwał z zakresu jednostek organizacyjnych dotyczyła również kwestii finansowych takich jak zatwierdzanie ich sprawozdań.

Znaczna część uchwał poruszała również sprawy organizacyjne. Z początkiem roku ustalono plan pracy Zarządu Powiatu w Pile, dwukrotnie zmieniono Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego, a w dalszej części roku uchwalono nowy Regulamin, dodatkowo często udzielano upoważnień do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pilskiego.


Wykaz uchwał Zarządu Powiatu