OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA


Sytuacja Powiatu Pilskiego na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA powiatu

Z punktu widzenia oceny demograficznej powiatu należy wskazać, że w przypadku większości analizowanych wskaźników sytuacja powiatu została oceniona jako sprzyjająca. Dotyczy to m.in. wskaźnika liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, przyrostu naturalnego oraz liczby ludności w wieku szkolnym. W Powiecie Pilskim udział ludzi młodych jest wyższy niż w porównywalnych powiatach, co wpływa również na poprawę sytuacji biorąc pod uwagę wskaźnik zastępowalności pokoleń na rynku pracy. Nieco gorzej na tle grupy porównawczej powiat wypada biorąc pod uwagę wskaźnik salda migracji oraz dochodów z PIT na mieszkańca, który w analizowanym okresie wzrastał, przy tym dynamika wzrostu tych dochodów była niższa niż w powiatach należących do grupy porównawczej.Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA