BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.

18 093 243

+54,26%

do roku 2020W roku 2021 Powiat Pilski przeznaczył 18.093.243,11 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową. Zdecydowaną część wydatków powiat przeznaczył na wsparcie finansowe i utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (97,44% wydatków). Pozostałe środki przeznaczono na wsparcie OSP działających na terenie powiatu (m.in. przekazano środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łobżenicy) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. W wysokości 6.767.574,64 zł zrealizowano zadania o charakterze majątkowym.

Bezpieczeństwo w Powiecie Pilskim w 2021 r.DZIAŁALNOŚĆ jednostek straży pożarnej W PILE1 934

Liczba interwencji / akcji ratowniczych PSP w 2021 r.

446

Liczba interwencji / akcji pożarniczych PSP w 2021 r.

1 345

Liczba interwencji / akcji PSP spowodowanych miejscowymi zagrożeniami w 2021 r.


Powiat Pilski chroniony jest przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarówno Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. Potencjał Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Powiatu ulega ciągłym zmianom i przekształceniom. Związane jest to ze zmianą kategorii niektórych jednostek, zaprzestawaniem lub rozpoczynaniem przez nie działalności operacyjnej, kasowaniem lub nabywaniem pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. bilans jednostek, które mogą brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczych przedstawia się następująco:

 • 2 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP;

 • 11 Jednostek OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym;

 • 20 Jednostek OSP poza Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym.


1 093

Liczba interwencji / akcji ratowniczych OSP w 2021 r.

250

Liczba interwencji / akcji pożarniczych OSP w 2021 r.

799

Liczba interwencji / akcji OSP spowodowanych miejscowymi zagrożeniami w 2021 r.


W ramach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Pile funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "Piła 1" obejmująca przede wszystkim identyfikację substancji chemicznych stwarzających zagrożenie (poziom gotowości A) oraz ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych skażeniem substancją niebezpieczną (poziom gotowości B). W 2021 r. odnotowano 24 wyjazdy SGRChem-Eko do zdarzeń, w tym 4 poza teren powiatu (powiat chodzieski, powiat gnieźnieński, powiat złotowski, powiat czarnkowsko-trzcianecki). Były to wyjazdy zarówno dla poziomu A, jak i poziomu B.


W ramach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Pile funkcjonuje również Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego. W 2021 r. grupa uczestniczyła w 243 nurkowaniach, w tym w 15 akcjach ratowniczo-poszukiwawczych, z czego 8 poza terenem Powiatu Pilskiego.


1 134

Liczba interwencji / akcji ratowniczych JRG w 2021 r.

342

Liczba interwencji / akcji pożarniczych JRG w 2021 r.

668

Liczba interwencji / akcji JRG spowodowanych miejscowymi zagrożeniami w 2021 r.


Wybrane działania ratownicze pilskich Strażaków w 2021 r.

 • 24 stycznia 2021 r. Białośliwie - Akcja w studni (ratunek psa, który wpadł do studni);

 • 13 maja 2021 r. Piła, ul. Lelewela - Pożar altany działkowej;

 • 3 czerwca 2021 r. Piła, ROD Kalinka - Pożar altany na terenie ogródków działkowych;

 • 20 czerwca 2021 r. Leśnictwo Podlasie - Pożar przy jeziorze Okoniowym;

 • 5 sierpnia 2021 r. Zawada - Pożar na polu;

 • 1 grudnia 2021 r. DW nr 180 - Wypadek drogowy na drodze wojewódzkiej nr 180.

Zdjęcie przedstawia strażaka ratującego psa.
Zdjęcie przedstawia wóz strażacki na sygnałach świetlnych.
Zdjęcie przestawia strażaków gaszących pożar.
Zdjęcie przedstawia akcje ratowniczą przy wypadku samochodowym.


MISJA GRECJA

W dniu 6 sierpnia 2021 r. rząd RP podjął decyzję o wysłaniu do Grecji modułu GFFFV Poland, w skład którego wchodziły moduł z województwa wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Oprócz tego uczestnikami wyjazdu były osoby z województw: łódzkiego, mazowieckiego i małopolskiego. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 1 w Pile od wielu lat jest czynnym członkiem modułu GFFFV Poland. Brała udział w działaniach gaśniczych w Szwecji oraz przez wiele lat uczestniczyła w wielu ćwiczeniach. Wyjazd z pilskiej Komendy nastąpił w dniu 7 sierpnia 2021 r. W skład I tury, która wyjechała do działań wchodziło 6 strażaków z JRG PSP nr 1 w Pile. W dniu 23 sierpnia II tura zastąpiła I turę w działaniach. W skład II tury wchodziło 7 strażaków (6 z JRG PSP nr 1 w Pile oraz 1 osoba z Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego i BHP z KP PSP w Pile).


Działania w Grecji obejmowały działania gaśnicze oraz pomocnicze np. udrażnianie dróg z powalonych drzew, dogaszanie rozległego terenu, wykonywanie przecinek w lasach i natychmiastowe reagowanie w przypadku pojawiania się realnego zagrożenia. Ze względu na posiadany sprzęt moduł pilski często był wysyłany w bardzo trudny, górski i nieprzejezdny obszar. Działania modułu zostały zakończone w dniu 28 sierpnia. Łącznie w działaniach na terenie Grecji brało udział 286 polskich strażaków i 46 pojazdów.

Zdjęcie przedstawia kłęby dymy nad miastem.
Zdjęcie przedstawia dym nad budynkami mieszkalnymi.
Zdjęcie grupowe polskich i grackich strażaków.


Wybrane działania szkoleniowe pilskich Strażaków w 2021 r.

 • styczeń / luty 2021 r., Piła - ćwiczenia na zamarzniętych akwenach wodnych;

 • 4 luty 2021 r. Piła - zapoznanie pilskich strażaków z instalacjami fotowoltaicznymi;

 • 12-14 luty 2021 r., Piła - szkolenie w zakresie nurkowania pod lodem;

 • 17-21 maja 2021 r. - ćwiczenia taktyczno-specjalne RENEGADE/SAREX-21 z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym i morskim;

 • 24 czerwca 2021 r. Nadleśnictwo Zdrojowa Góra - wspólne ćwiczenia w lasach;

 • 28 czerwca 2021 r. Piła - szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych;

 • 3 lipca 2021 r., Turek - ćwiczenia SGRChem-Eko „Piła 1”;

 • 3-5 sierpnia 2021 r. - Szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym;

 • 6-17 września 2021 r. - szkolenie specjalistyczne dla młodszych nurków wykonujących prace podwodne

w zakresie ratownictwa;

 • 21 września 2021 r., Piła - ćwiczenia SGRChem-Eko „Piła 1”;

 • 8 października 2021 r. Szydłowo - manewry medyczne strażaków PSP i OSP;

 • 18-19 listopada 2021 r., Konin - szkolenie dotyczące zasad prowadzenia działań z materiałami promieniotwórczymi;

 • 29 października 2021 r. Dębno - ćwiczenia w DPS.

Zdjęcie przedstawia strażaka z pontonem na lodzie.
Zdjęcie przedstawia ćwiczenia strażaków na zamarzniętym akwenie wodnych.
Zdjęcie przedstawia wóz strażacki z podniesioną drabiną.
Zdjęcie przedstawia strażaków niosących poszkodowanego na noszach.
Zdjęcie przedstawia szkolenie na zamarzniętych akwenach wodnych.
Zdjęcie przedstawia szkolenie strażackie pracowników hali.


W roku 2021 dzięki wielu źródłom finansowania głównie z budżetu państwa przy wydatnej pomocy Funduszu Ochrony Środowiska jak i Powiatu Pilskiego udało się doposażyć pilską straż pożarną w nowoczesny sprzęt i umundurowanie osobiste strażaka. Wśród nowych zakupów inwestycyjnych jednostki znalazły się:

 • nowy lekki samochód kwatermistrzowski typu SLKw - zakup nowego pojazdu był możliwy dzięki środkom finansowym otrzymanym z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 90.000,00 zł oraz ze środków otrzymanych z Powiatu Pilskiego w kwocie 16.700,00 zł;

 • nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA-Rt - zakup pojazdu za kwotę 831.480 zł został sfinansowany m.in. z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

 • Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych - symulator wykorzystywany będzie przy szeroko rozumianej prewencji społecznej, szczególnie wśród najmłodszych, czyli dzieci które chętnie odwiedzają pilskich strażaków (6.500,00 zł wkład Powiatu Pilskiego);

 • pneumatyczne namioty ratownicze;

 • 18 kompletów ubrań specjalistycznych Tiger Plus, środki ochrony indywidualnej (ubrania koszarowe, kominiarki strażackie, półbuty koszarowe), sprzęt do ochrony układu oddechowego, sprzęt i wyposażenie medyczne.

Zdjęcie przedstawia profesjonalny sprzęt strażacki.
Zdjęcie przedstawia umundurowanie osobiste strażaka..


W roku 2021 zakończył się III etap inwestycji budowlanej realizowanej na terenie Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Całość inwestycji polega na budowie nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 1 w Pile oraz gruntowniej modernizacji istniejącego budynku komendy. W trakcie tegorocznego etapu najpierw stanęła cała bryła nowego budynku, następnie wewnątrz powstały instalacje sanitarne oraz elektryczne. Obiekt wyposażono w ślusarkę okienną oraz częściowo drzwiową. W całym budynku otynkowano

ściany, a w garażach wykonano posadzki. Na III etap inwestycji przeznaczono kwotę w wysokości 6 mln zł. Pieniądze pozyskano z „Programu modernizacji służb mundurowych”.

Budynek OSP Piła.